CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


45
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi.
Other community, social and personal services
2. pielikums
Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi.
Recreational, cultural and sporting services
2. pielikums
Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi.
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
pakalpojumi
Veselības un sociālie pakalpojumi.
Health and social work services
2. pielikums
Izglītības un mācību pakalpojumi.
Education and training services
2. pielikums
Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība.
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
pakalpojumi
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi.
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
pakalpojumi
Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi.
Services related to the oil and gas industry
pakalpojumi
Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi.
Administration, defence and social security services
2. pielikums
Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi.
(4) Research and development services and related consultancy services
pakalpojumi
IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts.
IT services: consulting, software development, Internet and support
pakalpojumi
Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
Architectural, construction, engineering and inspection services
pakalpojumi
Nekustamā īpašuma pakalpojumi.
Real estate services
pakalpojumi
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi.
Financial and insurance services
pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi.
Public utilities
pakalpojumi
Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi.
Postal and telecommunications services
2. pielikums
Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi.
Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
pakalpojumi
Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu).
Transport services (excl. Waste transport)
pakalpojumi
Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi.
Hotel, restaurant and retail trade services
pakalpojumi
Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru).
Installation services (except software)
pakalpojumi
Remonta un apkopes pakalpojumi.
Repair and maintenance services
pakalpojumi
Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas.
Software package and information systems
preces
Celtniecības darbi.
Construction work
būvdarbi
Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces).
Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
preces
Kalnrūpniecības iekārtas, iekārtas darbiem karjeros un būvniecības aprīkojums.
Machinery for mining, quarrying, construction equipment
preces
Ražošanas iekārtas.
Industrial machinery
preces
Iegūtais un attīrītais ūdens.
Collected and purified water
preces
Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti.
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
preces
Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
preces
Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, amatniecības izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi.
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
preces
Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums.
Security, fire-fighting, police and defence equipment
preces
Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai.
Transport equipment and auxiliary products to transportation
preces
Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
preces
Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti.
Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
preces
Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
preces
Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru.
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
preces
Ķīmiskie produkti.
Chemical products
preces
Iespieddarbi un saistītie izdevumi.
Printed matter and related products
preces
Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija.
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
preces
Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri.
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
preces
UZ AUGŠU